Wettelijke meldingen

Wij vragen u de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website zorgvuldig door te lezen, alvorens de pagina’s te doorlopen. Door u aan te melden op deze website gaat u volledig akkoord met de algemene voorwaarden. In overeenstemming met het artikel n°6 van de Franse wet n°2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken van de website www.adiutum.be:

Websitebeheerder:

5 Marsveldplein
1050 Brussel, België

+32 496 54 58 35
BE 0894.708.796
www.adiutum.be

Gebruiksvoorwaarden:

www.adiutum.be wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, JavaScript, CSS, enz.) voor een beter gebruiksgemak en een aangenamer grafisme. Wij raden u aan om recente browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.

Adiutum hanteert alle beschikbare middelen om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van zijn internetsites te verschaffen. Dit sluit het voorkomen van fouten of weglatingen echter niet uit. De internetgebruiker dient zich er dus bij Adiutum van te vergewissen dat de gegevens juist zijn en dient alle wijzigingen van de website die hij noodzakelijk acht, te melden. Adiutum kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van deze informatie en voor alle directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Cookies:

Het is mogelijk dat www.adiutum.be u vraagt om cookies te accepteren voor het realiseren van statistieken en voor een optimale weergave. Een cookie is informatie die door de server van de website die u bekijkt, op uw harde schijf geplaatst wordt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer opgeslagen worden in een klein tekstbestand en waar een server toegang tot heeft om de informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze website werken niet goed als cookies niet toegestaan worden.

Hyperlinks:

De websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere beschikbare bronnen op het internet. Adiutum beschikt over geen enkel middel om de sites die in verbinding staan met deze websites, te controleren. Adiutum is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen en kan deze niet garanderen. De onderneming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit de inhoud van deze sites of externe bronnen en met name uit de informatie, producten of diensten die erdoor aangeboden worden of van het gebruik dat van deze elementen gemaakt kan worden. De risico’s die verbonden zijn aan dit gebruik, worden volledig gedragen door de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden ervan in acht moet nemen. De gebruikers, de abonnees en de bezoekers van de website kunnen geen hyperlink maken naar deze site zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de websitebeheerder. In het geval een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil maken naar één van de internetsites van de websitebeheerder, moet deze per e-mail een verzoek indienen voor het maken van een hyperlink. Adiutum behoudt zich het recht voor om het maken van een hyperlink te weigeren en goed te keuren, zonder deze beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Verstrekte diensten:

Alle activiteiten en gegevens van de onderneming staan vermeld op onze website www.adiutum.be. Adiutum streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op zijn website te verstrekken. De gegevens op de website www.adiutum.be zijn niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die aangebracht zijn nadat ze op het internet geplaatst zijn. Alle gegevens die vermeld staan op de website www.adiutum.be worden bovendien gegeven ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Contractuele beperkingen van gegevens:

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en wordt in verschillende periodes van het jaar bijgewerkt. Het is echter mogelijk dat deze website omissies of onnauwkeurigheden bevat. Indien u leemtes, fouten of tekortkomingen constateert, vragen wij u vriendelijk om deze te melden door het probleem zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven (de pagina waarop het probleem zich voordoet, de soort computer en browser die u gebruikt, enz.).

Het downloaden van welke inhoud dan ook geschiedt op eigen risico van de gebruiken en valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dientengevolge kan Adiutum niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens na het downloaden. De gebruiker van de website verbindt zich er bovendien toe om recent materiaal zonder virussen en een bijgewerkte browser te gebruiken om toegang te krijgen tot de website.

De hyperlinks die gebruikt worden in het kader van deze website naar andere bronnen op internet kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van de websitebeheerder.

Intellectueel eigendom:

Alle inhoud op de website www.adiutum.be, inclusief – maar niet beperkt tot – de (grafische) afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen en de vormgeving ervan, zijn het exclusieve eigendom van de onderneming, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie – zelfs gedeeltelijk – van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de websitebeheerder. Deze representatie of reproductie, op welke manier dan ook, is een vorm van namaak, strafbaar gesteld in de artikelen L3335-2 en volgende van het Franse Wetboek van Intellectueel Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan resulteren in burgerlijke en strafrechtelijke sancties van de inbreukmaker. Daarnaast kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud een aanklacht tegen u indienen.

Verklaring van de CNIL:

In overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) inzake informatica, bestanden en vrijheden, is voor deze website een verklaring ingediend bij de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (CNIL).

Geschillen:

Onderhavige voorwaarden van de website www.adiutum.be worden beheerst door de Franse wet en alle geschillen of vorderingen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, kunnen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken die bevoegd zijn voor de locatie van de hoofdzetel van de onderneming. De referentietaal voor de beslechting van potentiële geschillen is Frans.

Persoonsgegevens:

In het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens te communiceren bij het bezoeken van onze website www.adiutum.be.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde door onze website aangeboden diensten, kunt u namelijk verzocht worden om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online beschikbaar is, in de rubriek ‘contact’ / ‘contact met ons opnemen’. In alle gevallen kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u de diensten van de website niet gebruiken, zoals het vragen om informatie over onze onderneming of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie van u verzamelen tijdens een eenvoudig bezoek aan onze website, met name informatie over het gebruik van onze website zoals de zones die u bekijkt en de diensten waar u naar toe gaat, uw IP-adres, de soort browser die u gebruikt en de tijd die u doorbrengt op de website. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.